FAMILIE  DAVIDS

                                

( Diever. Kasteel. Fam. Davids. ca. 1950. v.l.n.r Trijntje, Albert Davids, Evertje Vierhoven)

De geschiedenis van de familie Davids uit Diever

De stamvader van de familie Davids uit Diever is 

JAN (ALBERTS) (DEWILDE)DAVIJD) uit Lhee (Dwingeloo). Dat de naam uit zoveel ´haakjes´ bestaat heeft een reden. Aanvankelijk heette de familie Davids namelijk ´De Wilde´.

Jan de Wilde werd geboren op  18-03-1750 te Dwingeloo (Lhee) en huwde op  00-00-1778 te Dwingeloo met JANTJEN HENDRIKS, geboren op : 00-00-1749 te Hoogeveen en 0verleden op : 01-09-1818 te Dwingeloo (Lhee). Jan de Wilde overleed op 02-05-1822 te Dwingeloo (Lhe) op 72 jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk 

* Lummegje 22-11-1778 (doop akte 10-jarige tafels)

* Hendrik Jan 25-03-1787 te Dwingeloo 20-04-1786 (weerbaarheids register)

Deze Hendrik Jan Huwt in 1819 met Albertje Geerts. Hieronder zie je de vertaling van de Huwelijksakte. Wil je het origineel zien klik dan hier.

Huwelijks Acte No 11

In het jaar achttienhonderd en negentienden Den veertienden Der Maand November Des morgens te negen uren is voor den Schulten officier van Den Burgelijken Stand Der gemeente Dwingeloo Canton Hogeveen Landschap Drenthe in tegenwoordigheid des navolgende getuigen als van Lucas Zantinge oud twee en vijftig jaar Landbouwer Arend Zantinge oud drie en twintig jaar bakker en van Jan Koning oud Zeven en twintig jaar Landbouwer en van Roelof Jochems Vos oud acht en twintig jaar Dienstknegt van beroep alle vier woonachtig te Dwingelo en zijn geen der getuigen aan een der beide Echtgenoten verwand verschenen

HENDRIK JANS DE WILDE oud tweeenDertig jaar Dagloner van beroep woonagtig

te Dwingelo meerderjarige zoon van Jan Alberts DeWilde en Jantjen Hendriks Dagloner mede te Dwingelo woonachtig te eene en ALBERTJE GEERTS oud negen en twintig jaar van beroep Dienstmeit woonagtig te Dwingelo meerderjarige Dogter van Geert Hendriks en Jantje Alberts in leven van beroep Schaapherder woonachtig te Westerbork ter ander zijde ten einde teZamen een Wettig Huwelijk aan te gaan waarop gelezen overeenkomstig de wet-

1e De Doopcedulle van Hendrik Jans DeWilde blijkens welke hij gedoopt is Den vijfentwintigsten Maart ZeventienhonderdZeventagtig

2e De Doopcedulle van Albertje Geerts Blijkens welke zij gedoopt is den derden oktober Zeventienhonderdnegentig

3e Het mondelinge Consent van Jan Alberts DeWilde ZijnDe D---overleden ingevolge het Dood Attest van Den Schulten van Dwingeloo, zijnde de ouders van Albertje Geerts overleden ingevolge de Dood Attesten alsmede de Grootouders die mede overleden zijn.

4e De acte van Huwelijks afkondiging van de voornoemde personen dewelke alhier op Zondag de EenenDertigsten Oktober en Zevenden Deze maand desmiddags ten twaalf uur voor de Hoofdeur van het huis der gemeente zijn afgekondigd en aangeslagen overeenkomstig de wet. Zonder dat hiertegen oppozietie is ingekomen alsmede het certificaat van de Heere Gouverneur Dat hij aan de Nationale Militie heeft voldaan

Nadat de Gemelde Personen op mijne aanvrage met Luider Stemme hebben verklaart dat zij zich onderling tot echtgenoten namen Zo heb ik uitspraak gedaan zij lieden Door een wettig huwelijk zijn verenigd van al het welk wij deze tegenwoordige acte hebben opgemaakt welke de Echtgenoten en getuigen nadat hun dezelfde is voorgelezen nevens mij hebben getekend-

Als Albertje Geerts heeft verklaart niet te kunnen schrijven. Jan Alberts DeWilde heeft verklaard niet te kunnen schrijven, In Dwingelo op dag Maand Den jaar als boven.

Hendrik Jans Dewilde

Zantinge

Roelof Jochems Vos

Jans Koning

A.Zantinge

Als bijlage heb ik een Parenteel van Jan Alberts bijgevoegd    KLIK HIER VOOR PARENTEEL